Біз туралы
Қаз
Қазақстан бойынша тегін:
1432 | 8-800-080-80-10
Whatsapp: +7 778 870 1432

Кәсіпкер сөздігі

Сөз
Аударма
Сипаттама
гарантия
кепілдік

(фр. garantie — қамтамасыз ету) Келісімшарт талаптары бұзылған жағдайда банк немесе сақ­ тандыру компаниясы тарапынан белгілі бір өтемақы төлене­ тіндігі туралы келісілген жазбаша құжат; сатушының тауардың ақауы үшін жауаптылығы мен тауардың үшінші тұлғаның мен­ шігінде еместігіне және қарыздық міндеттерінің жоқтығына жауапкершілігі.

банк кепілдігі — банковская гарантия жалпы табыс — валовой доход жеке кепілдік — индивидуальная гарантия кәсіпкерлік қызмет кепілдігі — гарантия предпринимательской деятельности несие кепілдігі — гарантия кредита сақтандыру кепілдігі — страховая гарантия салық кепілдігі — налоговая гарантия тендерлік кепілдік — тендерная гарантия тепе-теңдік кепілдігі — гарантия паритета төлем кепілдігі — гарантия платежа төлемді қайтару кепілдігі — гарантия возврата платежей ұзартылған кепілдік — продлённая гарантия ұсыныс кепілдігі — гарантия предложения халықаралық кепілдік — международная гарантия

глава / руководитель
басшы

Ұжымның жұмысын ұйымдастыру және басқару функция­ лары ресми түрде жүктелген, белгілі бір құқықтар мен міндеттер берілетін жеке тұлға

бiлiктi басшы — квалифицированный руководитель басшы болу — быть руководителем басшы құрам — руководящий состав басшы тағайындалды — руководитель назначен басшыны тағайындау — назначать руководителя басшының қолы — подпись руководителя басшының құқықтары — права руководителя басшының мiндеттерi — обязанности руководителя басшының өкiлетi — представитель руководителя басшының пiкiрi — мнение руководителя басшының ұсынысы — предложение руководителя бұрынғы басшы — прежний руководитель делегация басшысы — глава делегации жiгерлi / қажырлы басшы — энергичный руководитель жаңа басшы — новый руководитель жаңадан сайланған басшы — вновь избранный руководитель жаңадан тағайындалған басшы — вновь назначенный руководитель қазiргi басшы — действующий руководитель мекеме басшысы — руководитель учреждения мемлекет басшысы — глава государства мемлекет басшысының қабылдауында болу — быть на приёме у главы государства рухани басшы — духовный руководитель саяси басшы — политический руководитель тәжiрибелi басшы — опытный руководитель үкiмет басшысы — глава правительства іскер басшы — деловой руководитель

год
жыл

Он екі айды қамтитын уақыт.

«Ауыл жылы» бағдарламасы — программа «Год ауыла» 2017 жылдан кейiн — после 2017 года 2020 жылдан бастап — начиная с 2020 года 2030 жылға дейiн — до 2030 года ағымдағы жыл — текущий год алдыңғы жылы — в позапрошлом году бiр жыл бұрын — за год до… бiр жыл өткен соң — по прошествии года бiр жылға арналған бағдарлама — программа, рассчитанная на один год бiрiншi жыл — первый год биылғы жыл — настоящий (данный) год екi жылға арналған бағдарлама — программа, рассчитанная на два года есеп берiлiп отырған жылда — в отчётном году / за отчётный год ескi жыл — старый год есте қаларлық жыл — памятный год жаңа жыл — новый год жыл бойы — в течение года жыл қорытындысы — итоги года жыл ортасында — в середине года жыл соңында — в конце года жылдың iшiнде — в году жылдың аяғына қарай — к концу года жылдың басына қарай — к началу года жылма-жыл — каждый год / год за годом кiбiсе жыл — високосный год келер жылы — предыдущий год күнтiзбелiк жыл — календарный год қаржылық жыл — финансовый год осы жыл — этот (данный) год өткен жыл — прошлый (прошедший) год таяу жылдары / жылдарда — в ближайшие годы туған жылы — год рождения шешушi жыл — решающий год

годовой
жылдық

Жыл соңында анықталатын жыл қорытындысы; бір жылға есептелген

жылдық баланс / теңгерім — годовой баланс жылдық бюджет — годовой бюджет жылдық есеп беру — годовой отчёт жылдық есептік көрсеткіш — годовой расчётный показатель жылдық жиынтық есеп — сводный годовой отчёт жылдық жиынтық табыс — совокупный годовой доход жылдық жоспар — годовой план

груз
жүк

Тауар, өнімөндірушітасымалдауғатиегенкезденбастаптауар­ ды, өнімді қабылдаушыға жеткенге дейінгі аралықтағы тауарлар, өнімдер, материалдық құндылықтар. Жүктің тасымалдау сипат­ тамасы болады, онда жүктің сақталуы, тасымалдау кезіндегі ерек­ шеліктер, қайта тиеу сияқты қасиет­сапалар көрсетіледі.

айрықша режімдегі жүк — особый режимный груз жүк айналымы — грузооборот жүк алымы — грузовой сбор жүк жүкқұжаты — грузовая накладная жүк жіберуші — грузоотправитель жүк мекенжайын ауыстыру — переадресовка груза жүк сыйымдылығы — грузовместимость жүк таксировкасы — таксировка груза жүк тиеу кезіндегі шығасы — издержки при погрузке жүк тиеу-түсіру жұмыстары — работы погрузочно-разгрузочные жүкқұжат — накладная жүкті алушы — грузополучатель жүкті жөнелту — отправка груза жүкті қабылдау — приём груза

гудвилл
гудвилл

(ағыл. Goodwill) Компанияның фирмалық белгісі, сауда таңбаларының беделі, имиджі, тұрақты клиенттерінің болуы жағынан артықшылығы, материалдық емес активтерінің ақшалай бағасы

движимый
жылжымалы

Бір орыннан екінші орынға ауыстыруға болатын, жерге бекі­ тіліп орналастырылған емес

жылжымалы активтер — движимые активы жылжымалы мүлік — движимое имущество жылжымалы сауда — передвижная торговля жылжымалы тауарлар — движимые товары

двусторонний; двойной
екіжақты

Екі кәсіпорынның, екі жеке кәсіпкерліктің өзара іс­қимылын жүзеге асыру мен құжаттау ісінде қолданылатын ұғым

екіжақты келісім — двустороннее соглашение екіжақты мәміле — двусторонняя сделка екіжақты нарық — двусторонний рынок екіжақты сақтандыру — двойное страхование екіжақты салық салу — двойное налогообложение екіжақты сауда — двусторонняя торговля екіжақты келісімшарт — двусторонний контракт / договор

дебет
дебет

(лат. debet — «ол қарыздар») Екіжақты кесте түріндегі бухгалтерлік есептің бір жағы. Кес­ тенің осы жағында кәсіпорынның ақша қаражатының, мате­ риалдық құндылықтары мен босалқы қорларының бір айдың ба­ сындағы жай­күйі мен қозғалысы, бір ай бойында келіп түскен деректер тіркеледі. Қайтарылмаған кредиттің нәтижесінен туын­ даған қарыз деген ұғымды да білдіреді. Дебет — келіп түскен та­ быс, кредит — шыққан шығын түрінде ресімделеді

дебет карточкасы — дебетовая карточка дебеттік жазба — дебетовая проводка дебеттік мәміле — дебетовая сделка дебеттік сальдо — дебетовое сальдо

дееспособность
қабілеттілік / іс-әрекетке қабілеттілік

Кәмелет жасына толған кезінен бастап нақты құқықтарды ие­ ленетін, өз іс­әрекеттері арқылы құқықтары мен міндеттерін жү­ зеге асыратын азамат, жеке адам

бәсекеге қабілеттілік — конкурентоспособность іс-әрекетке қабілеттілікке ие — обладает дееспособностью ішінара қабілеттілік — частичная дееспособность

Серіктестер